FAQ’s CooperactivaT

Et resolem tots els dubtes

FAQ’s CooperactivaT

Et resolem tots els dubtes

La cooperativa és una forma jurídica empresarial basada en uns principis i valors que tenen en la corresponsabilitat amb les persones i el territori la seva raó de ser.  Per això, és una forma organitzativa que s’adapta molt bé als grans reptes que tenim com a societat (crisi ecosocial, desigualtat creixent, individualisme i crisi de valors, etc.). Alhora, és una forma organitzativa que pot aportar solidesa i capacitat de resiliència al nostre negoci, eixamplant la seva base social i econòmica i aportant diversitat de mirades, capacitats i coneixements a la direcció empresarial.

La forma jurídica cooperativa afavoreix una major implicació i motivació de les persones sòcies i les persones treballadores en el desenvolupament actual i futur del negoci, ja sigui degut a la seva participació en la propietat (persones sòcies) o perquè promou la participació de les persones de l’organització en aquelles decisions que afecten de forma directa al seu treball (persones treballadores). A més, la distribució del poder entre els diferents òrgans de la cooperativa afavoreix la creació d’estructures organitzatives més flexibles i capaces de respondre davant la complexitat i la incertesa del món actual.

Les cooperatives són una forma jurídica que gaudeix d’una especial protecció per part de l’administració que es materialitza amb la possibilitat d’accedir a tipus impositius de l’impost de societats mes reduïts (10% enlloc del 25%). Així mateix, moltes comunitats autònomes i ajuntaments bonifiquen els seus impostos quan es tracta de cooperatives.

Totes les formes jurídiques es poden convertir en cooperativa. Les tramitacions i processos son diferents en funció de la tipologia d’origen però totes les formes jurídiques poden esdevenir en cooperativa si així ho decideixen i compleixen els requisits per a ser–ho.

La durada d’un procés de transformació depèn de les característiques de l’empresa o projecte (nombre de persones treballadores, estructura de l’organització, característiques de la propietat actual i del patrimoni empresarial, etc.). En tot cas, la duració del procés oscil·la entre un i tres anys si es té en compte que tot el procés abasta:

  1.  la presa de la decisió inicial de transformar-se en cooperativa,
  2. el procés de conversió jurídica o transformació formal de l’empresa a cooperativa i
  3. el desplegament del model cooperatiu.

L’assessorament té un caràcter modular i pot ser tan extens o puntual com es desitgi. Per aquest motiu us animem a contactar-nos (anchor a contacte) i així us podrem fer un pressupost a mida d’acord amb les vostres necessitats específiques.

No. L’ànim de lucre és un dels aspectes regulats en els estatuts de la cooperativa i depèn de la decisió que les persones sòcies prenguin al respecte. Per tant, és un tema a decidir en el moment que redactem els estatuts de la nova cooperativa. A més, la decisió inicial es pot modificar posteriorment mitjançant la modificació dels estatuts. Cal tenir en compte però, que el fet de ser una cooperativa sense ànim de lucre o d’iniciativa social té certs avantatges fiscals, així com algunes obligacions que també s’han de tenir en compte en el moment de prendre aquesta decisió.

L’agilitat en la gestió dependrà de l’estructura organitzativa de la nova cooperativa i de les dinàmiques de treball que es vulguin afavorir. Ser cooperativa no equival a decidir-ho tot entre tothom i en tot moment. Ser cooperativa ens obliga a fer una assemblea anual amb totes les persones sòcies però entre assemblees, es pot optar pels mecanismes de gestió que es considerin més oportuns i àgils per al bon funcionament de l’organització.

El nombre mínim de persones sòcies per constituir una cooperativa depèn del tipus de cooperativa i oscil·la entre les dues persones sòcies en el cas de les cooperatives de treball associat, agrícola, de serveis i habitatge i les deu persones en el cas de les cooperatives de persones consumidores i usuàries. En el cas de les cooperatives de segon grau, aquestes han d’estar integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals ha de ser una cooperativa en actiu.

El capital inicialment aportat (si n’hi havia) a l’entitat que es transforma passarà a ser capital social de la nova entitat, havent de definir en el procés de transformació i en els nous estatuts la xifra de l’aportació inicial obligatòria per a poder ser persona sòcia. Així mateix per a poder ser soci o sòcia de la nova Cooperativa caldrà doncs satisfer i desemborsar el capital obligatori mínim fixat en els estatuts.

Testimonis

”L’equip de Cooperactivat ens ha ofert una intervenció pràctica, professional i participativa que ens ha permès aconseguir els resultats esperats. Però, a més, el propi procés de treball ens ha permès adquirir i incorporar fórmules de treball, comunicació i presa de decisions col·lectives, que eren eines que no teníem abans i que ara ens resulten molt útils per a continuar desplegant el model d’empresa cooperativa.”

Borja Romero
Director de Qinera B&J SCCL.